Veel gestelde vragen over Focus PO

Hieronder vind je antwoorden op veel gestelde vragen over Focus PO. Heb je nog een vraag? Stel deze dan via onze contactpagina.

Toetsen
Focus verwerkt de meest gebruikte toetsen uit het Cito LOVS voor de vakgebieden rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Dit zijn: de ‘oude’ Cito-toetsen, de 3.0.-toetsen en de S(B)O-toetsen.
De AVI-toets is geen normtoets, in die zin dat er geen vaardigheidsscore uitrolt die vergeleken kan worden met een landelijke norm. De uitslag van een AVI-toets kan niet worden omgezet in een vix.
Veel basisscholen nemen om diverse redenen de Cito-toetsen voor kleuters niet periodiek en systematisch af. Het verwerken van eventuele uitslagen geeft in veel scholen en gefragmenteerd beeld van de opbrengsten. 
Sommige scholen nemen aan het begin van groep 8 een Cito-toets af. Dit staat ook wel bekend als de B-toets. Focus PO verwerkt deze toetsen niet, omdat het om een beperkte groep scholen gaat die dit doet. Dit aantal weegt niet op tegen de forse wijziging die het verwerken ervan voor de software zou betekenen.
Technisch
ParnasSys moet het exportbestand handmatig klaarzetten. Zodra een school zich heeft aangemeld, sturen wij deze gegevens door aan ParnasSys. Deze worden door ParnasSys 1 maal per week verwerkt.
Leerlingvolgsystemen hebben hun eigen exportbestanden. Focus kan onmogelijk elk bestand importeren. Daarvoor is altijd een aanpassing nodig en dat brengt kosten met zich mee. Om hogere abonnementskosten te vermijden, ondersteunt Focus voorlopig alleen de verwerking van leerlinggegevens uit ParnasSys en ESIS.
Gedurende de looptijd van een abonnement kun je een onbeperkt aantal keren exportfiles uploaden. De meeste gebruikers doen dit drie keer: in februari (na de M-toetsen), in juli (na de E-toetsen) en in september (met de nieuwe groepsindeling, gebaseerd op de E-toetsen).
In een enkel geval kan het gebeuren dat je een foutmelding krijgt. Wat je kunt doen is: je exportbestand even openen in Excel en weer opslaan. Als je dit bestand nu importeert in Focus, lukt het in 9 van de 10 gevallen. Nog steeds een foutmelding? Neem contact op met de helpdesk via helpdesk@focuspo.nl
Een deel van de e-mails die vanuit Focus PO wordt verstuurd, wordt afgevangen door SPAM-filters. Hierop hebben wij helaas geen invloed. Een optie is om leerkrachten een ander e-mailadres te laten gebruiken, bijvoorbeeld een gmail-account.
De activatielink die we toesturen is een week geldig. Daarna vervalt de link en moet deze opnieuw worden verstuurd door de beheerder.
Nee, dat kun je niet zelfstandig doen. Mocht je dat willen, neem dan contact op met de helpdesk.
Tool
Voor scholen die het jaarklassensysteem structureel doorbreken, genereert Focus minder betekenisvolle overzichten. Dat neemt niet weg dat Focus een toegevoegde waarde heeft op schoolniveau. De waarde neemt vooral af op groepsniveau.
Je abonnement stop automatisch na het aflopen van de looptijd. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
Nee, dat hoeft niet. Als er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan in de leerlingpopulatie, of als er geen nieuwe toetsgegevens zijn ingevoerd in jouw leerlingvolgsysteem, hoef je niet opnieuw data te uploaden. Als dat wel het geval is, en je zicht krijgen op de nieuwe realiteit, dan is een nieuwe data-upload aan te raden.
Toepassing
De vaardigheidsindex is ontwikkeld met het doel om bestaande Cito-resultaten makkelijk te kunnen vergelijken. Hierdoor kunnen vakken, groepen en leerlingen met elkaar worden vergeleken zodat de interpretatie een stuk eenvoudiger en praktijkgerichter wordt. Aan het gebruik van bijvoorbeeld vaardigheidsscores en niveauwaarden kleven een aantal bezwaren die de vix ondervangt. De vix is robuust, eigentijds en sluit aan bij de vermoedelijke uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Lees voor een dieper begrip: De vaardigheidsindex uitgelegd.
Niks, elke leerling wordt altijd vergeleken met de normen van het leerjaar waar hij zich nu in bevindt. De resultaten van de toetsen die eerder zijn gemaakt, worden afgezet tegen de normen van de jaren daarvoor, ongeacht of de leerling daarin gedoubleerd heeft of niet.
Overzichten
Het symbool ‘geen data’ kan zowel op school- als op groepsniveau worden getoond. Op beide niveaus geldt dat Focus alleen data toont van het huidige schooljaar plus de twee voorgaande schooljaren. Op groepsniveau is daarnaast het criterium dat er bij minder dan 80% van de leerlingen geen Cito-toets is afgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat een leerkracht een onrealistische middenmoot te zien krijgt. Hij kan dan nog wel steeds een groepsoverzicht bekijken. Het symbool ‘geen data’ op schoolniveau wordt ook getoond als er bij minder dan 25% van de leerlingen in de school geen Cito-resultaten voorhanden zijn.
Dit geeft het percentage leerlingen weer waarop de middenmoot en het gemiddelde zijn gebaseerd. Hoe hoger dit getal, hoe betrouwbaar je uitspraken over de opbrengsten zijn.
Focus heeft gekozen voor een indeling in vijf niveaus van elk 20%, aangeduid met de Romeinse cijfers I t/m V. De niveaus II, III en IV bevatten 60%, anders dan de niveaus B en C die 50% bevatten. De nieuwe niveaus I t/m V sluiten naadloos aan bij de vermoedelijke uitstroom richting het voortgezet onderwijs, zo blijkt uit de grootste gemene deler uit diverse regionale plaatsingswijzers.
Ja. Er is altijd een middenmoot, zelfs als je nog drie leerlingen zou hebben. In scholen met veel kleine groepen zijn de schoolopbrengsten de belangrijkste sturingsindicator.
Het sterretje is het symbool dat gebruikt wordt voor het leerjaar. Als er meerdere groepen zijn, dan worden deze groepen bij elkaar genomen in het leerjaaroverzicht.
Focus PO neemt het nu als uitgangspunt. Dat is immers de realiteit. Op basis van de leerlingen die nu in de school (of in een groep) zitten, wordt het verleden gereconstrueerd. De middenmoot die je nu waarneemt kan dus over een halfjaar op een andere plek liggen als er zich in de tussentijd mutaties voordoen. Als bijvoorbeeld twee groepen samengaan in één nieuwe groep, ontstaat er een nieuwe (fictieve) historie als ware het altijd al één groep geweest. Met het nu als uitgangspunt zorgt Focus PO voor een zuivere vergelijking.
Het enige overzicht dat geprint kan worden is het groepsoverzicht met de leerlingnamen. Dit verschijnt als popup-scherm als je op het rode poppetje klikt. De schooloverzichten zijn (vrijwel) niet printbaar te maken, omdat het aantal groepen van school tot school verschilt. Bij de bouw van Focus PO is ervoor gekozen om alleen het meest relevante overzicht printbaar te maken. Voor alle andere overzichten is een screenshot de enige optie (ctrl + prt sc).
Het sterretje geeft aan dat een leerling ten opzichte van zijn voorlaatste vix-score 10 of meer punten is gezakt. Dit kan betekenen dat de leerling onvoldoende vaardigheidsgroei heeft doorgemaakt (een van drie delen van ‘respons op instructie’).
De gearceerde cellen geven de p20 en de p80 aan. Het betekent niet dat er met de leerlingen die bij deze cellen horen wat bijzonders aan de hand is; ze markeren ‘toevallig’ de grenswaarden. De p20 en de p80 vormen de groepsopbrengsten.
Ja. Als je in het popup-scherm op het excel-icoontje klikt, wordt er een bewerkbaar format gedownload dat door een leerkracht gebruikt zou kunnen worden om de drie delen van ‘respons op instructie’ (vaardigheidsgroei, leerdoelbeheersing en betrokkenheid) bij elkaar te verzamelen.
Privacy

Ja. Focus Onderwijs heeft zich aangesloten bij het privacyconvenant voor het onderwijs. (zie www.privacyconvenant.nl). Als uitvloeisel daarvan tekent een rechtsgeldig vertegenwoordiger van het bevoegd gezag van jouw school de verwerkersovereenkomst Focus PO. Hierin staat dat de school de eigenaar is van de gegevens, en Focus Onderwijs de verwerker. In de verwerkersovereenkomst staat ook welke gegevens er worden verzameld, voor welk doel en hoe de technische veiligheid is geregeld.

Als je een nieuw exportbestand upload, wordt de oude database volledig gewist. Ook bij het verlopen van je abonnement worden de gegevens gewist.
Dat kunnen alleen jijzelf en de leerkrachten (en andere medewerkers) van jouw school die je via de applicatie hebt uitgenodigd. Focus Onderwijs heeft geen toegang tot jouw account en heeft ook geen inzage in de namen van leerlingen.
Ja, Focus Onderwijs gebruikt uitsluitend geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens om onderzoek te doen naar de vix, zodat deze kan worden bewaakt en versterkt. Geaggregeerd wil zeggen dat er op een hoger niveau wordt gekeken, dus naar (deel)verzamelingen van gegevens. Focus Onderwijs kijkt met een ‘statistisch oog’ naar zaken als aantallen, gemiddelden, percentages etc. Geanonimiseerd betekent dat geen enkel gegeven naar een leerling te herleiden is.
Algemeen
Uit ervaringen blijkt dat leerkrachten Focus redelijk snel door hebben. Ze hebben daarbij wel een goede uitleg nodig. Focus Onderwijs faciliteert de uitleg door de aanbieding van filmpjes en artikelen. Ook is het mogelijk om een masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs te volgen.
Nee, dat hoeft niet. Het levert je wel meer inzicht en begrip op. De masterclass is gericht op het zelf kunnen uitleggen van het concept en de werkwijze van opbrengstgericht passend onderwijs. Ook krijg je de beschikking over werkmaterialen, powerpointpresentaties etc. die je helpen dit in je eigen school in te voeren.
Nee, maar het faciliteert deze werkwijze wel degelijk. Lees meer hierover in de publicatie ‘Groepsplanloos werken in de basisschool, minder is meer!’ die in november 2016 is verschenen. Deze publicatie is gratis te downloaden via deze link