FOCUS PO: HET ONDERWIJSPLANSYSTEEM VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS Doorlopende leerlijnen opgebouwd uit cruciale leerdoelen zijn krachtige middelen om voor elke leerling een ononderbroken ontwikkeling te realiseren.

Bezemdoelen

Een ononderbroken ontwikkeling doormaken betekent dat er geen hiaten in de leerstofopbouw mogen ontstaan. Doorlopende leerlijnen starten daarom in de kleutergroepen en lopen door tot en met groep 8. Focus PO ondersteunt de ononderbroken ontwikkeling door bij de planning van de cruciale leerdoelen de niet beheerste leerdoelen die eerder in de leerlijn aan bod kwamen als ‘bezemdoelen’ terug te laten komen. Zo komen bijvoorbeeld de niet beheerste basisdoelen in groep 2 terug als bezemdoelen in groep 3. Voor de kleutergroepen zijn er ook plusdoelen beschikbaar die deels overlappen met de leerstof in groep 3. Zijn er plusdoelen beheerst, dan zie je dat in de planning van groep 3 terug en kan het onderwijs op deze doelen worden aangepast.

Focus PO 1-8

Wil je de ononderbroken ontwikkeling mogelijk maken dan is Focus PO 1-8 als integraal onderwijsplansysteem de beste keuze. Het systeem ondersteunt de twee manieren van lesgeven: speels en thematisch in de groepen 1-2 en formeel en methodisch in de groepen 3-8. Focus PO 1-8 includeert Focus PO 1-2. Het 1-2 gedeelte niet gebruikt? Dan betaal je er ook niet voor.

Voor een uitgebreide beschrijving van Focus PO 1-2 klik hier.

Vanaf groep 3: verrijken of versnellen

Een ononderbroken ontwikkeling realiseren houdt niet alleen het tegengaan van hiaten in (wat met name speelt bij de laagvaardige leerlingen) maar vraagt ook om beleid voor de hoogvaardige leerlingen. Lesmethodes zijn gebouwd op een gemiddeld ontwikkelingstempo en bieden vaak alleen een verrijkt aanbod voor deze leerlingen aan. Versnellen blijkt echter een effectiever antwoord te zijn op de behoefte aan uitdaging die hoogvaardige leerlingen dagelijks voelen (Hattie).

 

Een passend schoolaanbod

De keuze voor een verrijkt of een versneld aanbod aan de hoogvaardige leerlingen wordt gemaakt op het moment dat je in Focus PO een schoolaanbod samenstelt. Bestaat jouw leerlingpopulatie overwegend aan uit hoogvaardige leerlingen dan is het mogelijk om een versnelde leerlijn als basis leerroute te kiezen voor alle leerlingen. Je kunt er echter ook voor kiezen om alleen de hoogvaardige leerlingen in de plus leerroute een versnelde leerlijn te laten doorlopen. Samengevat: je bepaalt zelf met welke leerlingen je in welke snelheid je door de lesmethodes voor begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging heen wilt gaan; op weg naar de referentieniveaus die jij kiest als eindpunt in groep 8. Na deze keuze wijst Focus PO je de weg.

Cruciale leerdoelen

Met dat het schoolaanbod is samengesteld wijst Focus PO elke leerkracht de weg door de lesmethodes. Dat gebeurt aan de hand van blokplannen met cruciale leerdoelen voor de groepen 3-8. Leerkrachten registreren vervolgens of de geplande cruciale leerdoelen worden beheerst. Focus PO is voor elke school geschikt. Het schoolaanbod is leidend en lesmethodes kunnen op drie manieren worden ingezet: ze worden met aanpassingen gevolgd, ze worden ingezet als bronnenboek of ze zijn onderdeel van een grotere leermiddelenmix. Voor individuele leerlingen kan Focus PO het ontwikkelingsperspectief organiseren met behulp van vertraagde (of versnelde) leerlijnen.

“Focus PO biedt je de mogelijkheid om leerlingen met ik-doelen bij hun leerproces te betrekken.”

Ondersteuning

Focus PO ondersteunt leerkrachten bij het gebruik van cruciale leerdoelen. Ten eerste gebeurt dit door voor de geplande cruciale leerdoelen in de meest gangbare methodes aan te geven waar zich de instructielessen bevinden. Ten tweede ontvangen leerlingen een overzicht van de geplande cruciale leerdoelen waarop ze per leerdoel de mate van beheersing ervan kunnen aangeven. Ten derde ontvangen leerkrachten een werkplan waarop ze leerlingen kunnen noteren die nog niet de leerdoelen beheersen. Deze drie middelen ondersteunen het proactief handelen op de cruciale leerdoelen.

Slimme overzichten

                                  

Schoolteams kunnen aan de hand van slimme overzichten op elk moment bekijken in welke mate de leerlingen de cruciale leerdoelen beheersen. Niet alleen op groeps- of individueel niveau, maar ook op schoolniveau. Dat geldt ook voor de mate waarin de leerlingen betrokken zijn bij de lessen, waarin ze de referentieniveaus beheersen en voor de resultaten die gemeten zijn met methodeoverstijgende toetsen (Boom, Bureau ICE (IEP), Cito en Diataal). Elk toetsresultaat wordt in Focus PO omgezet naar de vaardigheidsindex (vix), een maat dit het mogelijk maakt om alles met alles te vergelijken.

Schoolweging en schoolambities

Ook de schoolweging is omgezet naar een vix. Wat is de schoolweging anders dan de theoretische, door het CBS berekende, opbrengstverwachting van de leerlingpopulatie? Deze verwachting wordt in elk overzicht weergegeven door middel van een witte stippellijn. Het gemiddelde van de schoolambities (zwarte stip in grijze balk) ligt bij voorkeur gelijk of hoger aan de schoolweging. Je weet dan dat je goed zit wat betreft je eindresultaten (als je de schoolambities bereikt); de schoolweging is in het onderwijsresultatenmodel (van de Inspectie van het Onderwijs) gekoppeld aan de aantallen leerlingen die bij de eindtoets basisonderwijs aan de referentieniveaus moeten voldoen en jouw ambitie ligt hierop of hierboven. Elk ambitieprofiel in Focus PO is verbonden met schatting van het percentage leerlingen dat eind groep 8 de hoogste referentieniveaus behaalt.

Focus PO 3-8 (basis)

De schoolweging functioneert als ijkpunt bij de keuze voor de hoogte van de schoolambities. Deze vormen op hun beurt weer de ijkpunten voor de beoordeling van de opbrengsten. Deze opbrengsten zijn er op het niveau van de school, de groep en de leerling. De slimme overzichten in Focus PO vormen de basis van de schoolbespreking. Deze bespreking wordt zo vormgegeven dat teams met elkaar de data beschouwen en analyseren en zelf hun schoolbrede professionaliseringsaanpak formuleren. Dit proces is beschreven in de publicaties over groepsplanloos werken. Sommige scholen kunnen of willen (nog) niet met Focus PO 1-8 (volledig) werken, maar willen wel gebruikmaken van de slimme overzichten (voor hun schoolbesprekingen). Voor deze scholen is het abonnement Focus PO 3-8 (basis) een goede keuze.

Een flexibel gebruik van lesmethodes

Hoe doe je dat? Bekijk de video voor meer informatie.

Kenniskaart

Om je een beter beeld te geven van de voordelen van Focus PO is er een kenniskaart ontwikkeld.
Wil je meer weten over alle functionaliteiten, schrijf je dan in voor een gratis voorlichting.

Gratis voorlichting

2022 augustus

Week 3

ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31
do 1
vr 2
za 3
zo 4

Aanvragen abonnement

Wil je een abonnement aanvragen? Elk eenjarig abonnement wordt voorafgegaan door een gratis proefabonnement Focus PO 1-8 (van max. 6 maanden). Door middel van dit proefabonnement kun je alle mogelijkheden van Focus PO 1-8 (volledig) verkennen. 

Menu