Focus PO: Het onderwijsplansysteem voor het basisonderwijs

De software op hoofdlijnen

Lesmethodes zijn standaard en leerlingpopulaties zijn divers. Dit feit maakt het lastig om in elke basisschool passend onderwijs te bieden op een wijze die ook nog leidt tot het behalen van de schoolambities. Hoe kan dat wel? Met behulp van een leidraad die boven de lesmethodes hangt en die in groep 1 start: Focus PO. In dit onderwijsplansysteem bepaal je zelf in welke snelheid je door de lesmethodes voor begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging heen wilt gaan; op weg naar de referentieniveaus die jij kiest. Daarna wijst Focus PO je de weg.

Met Focus PO ga je denken en handelen vanuit cruciale leerdoelen. Hierdoor richt je je op het bereiken van essentiële leerinhouden. Die focus heeft een positieve invloed op de leeropbrengsten en daarmee op het bereiken van de referentieniveaus.

Nieuw in Focus PO

In de nieuwe versie van Focus PO start je met de keuze voor de schoolambities. Deze kun je ijken aan jouw schoolweging, zodat ze minimaal in lijn liggen met de opbrengsten die van de leerlingpopulatie verwacht mogen worden. Daarna stel je een passend schoolaanbod samen, waarbij je de beschikking krijgt over een set met in snelheid verschillende leerlijnen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Deze leerlijnen zijn gekoppeld aan referentieniveaus die eind groep 8 bereikt moeten worden: van <<1F tot en met 3F. De leerlijnen zijn opgebouwd uit cruciale leerdoelen die uitgesplitst zijn naar enkelvoudige ik-doelen. Voor de groepen 1 en 2 hanteert Focus PO twee sets leerdoelen: E2 voor alle leerlingen en E2+ voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Cruciale leerdoelen

Als het schoolaanbod is samengesteld wijst Focus PO elke leerkracht de weg door de lesmethodes. Dat gebeurt aan de hand van thema- en blokplannen met cruciale leerdoelen voor de groepen 1 tot en met 8. Leerkrachten registreren vervolgens of de geplande cruciale leerdoelen worden beheerst. Niet beheerste leerdoelen worden automatisch als bezemdoelen aan het daarop volgende plan toegevoegd. Ook is het mogelijk om borgingsdoelen te plannen.

Focus PO is voor elke school geschikt. Het schoolaanbod is leidend en lesmethodes kunnen op drie manieren worden ingezet: ze worden volledig gevolgd, ze worden ingezet als bronnenboek of ze zijn onderdeel van een grotere leermiddelenmix. Voor individuele leerlingen kan Focus PO het ontwikkelingsperspectief organiseren met behulp van vertraagde (of versnelde) leerlijnen.

Slimme overzichten

Schoolteams kunnen aan de hand van slimme overzichten op elk moment bekijken in welke mate de leerlingen de cruciale leerdoelen beheersen. Niet alleen op groeps- of individueel niveau, maar ook op schoolniveau. Dat geldt ook voor de mate waarin de leerlingen betrokken zijn bij de lessen, waarin ze de referentieniveaus beheersen en voor de resultaten die gemeten zijn met methodeoverstijgende toetsen. De laatstgenoemde resultaten worden in Focus PO omgezet naar de vaardigheidsindex (vix), een maat waardoor alles met alles vergeleken kan worden.

Invoeren van Focus PO

Focus PO kan het beste ingevoerd kan worden met behulp van een trainings- of schooltraject:

  • de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is gericht op een doortimmerd begrip van de gelijknamige denk- en werkwijze, de HELDER kwaliteitscyclus en het gebruik van Focus PO. Deze Masterclass is bedoeld voor het management, de intern begeleider én leerkrachten. 
  • het schooltraject Focus PO op de werkvloer is gericht op het gebruik van de software in de praktijk van elke basisschool.