Groeibewust Kleuteronderwijs

“Play is the highest form of research”, zei Albert Einstein. Eigenlijk geldt dit voor ons allemaal; voor het jonge kind is dit de enige en de beste manier om de wereld te begrijpen. Door middel van spel en creatief-handelend bezig zijn in situaties die voor hem van betekenis zijn, bouwt hij zijn innerlijke beeld van de wereld op. De didactische uitdaging voor leerkrachten in kleutergroepen is om de natuurlijk wijze waarop kleuters leren te verbinden met de doelen die de school nastreeft.

Die didactische uitdaging is te realiseren door gebruik te maken van een op leerdoelen gebaseerd beredeneerd aanbod dat uit twee delen bestaat: het reguliere en het thematisch aanbod. Ze betreffen het creëren van ontwikkelingskansen respectievelijk het grijpen van ontwikkelingskansen. In beide gevallen moet het aanbod ‘rijk’ zijn, in de zin van gevarieerd, gedifferentieerd, levensecht, multi-sensorieel en aansprekend. Hierdoor kan een leerling zelf zijn natuurlijke wijze van leren optimaal benutten en tevens kan de leerkracht dit aanwenden om vanuit betekenisvolle thema’s leerdoelen te bereiken.

Een leerkracht die een beredeneerd aanbod op een goede wijze uitvoert doet aan spelend lesgeven. Hiervan is sprake als een leerkracht beschikt over een creatief-initiatiefrijke attitude en het gevoel een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de leergroei van kleuters. Tevens beschikt deze persoon over een sensitief-responsieve opvoedingsstijl.

Inhoud

Dit schooltraject is gestoeld op de denk- en werkwijze van Groeibewust onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Groeibewust kleuteronderwijs
  • Spelend lesgeven
  • Kracht van spelend leren en denken vanuit spel (thematisch)
  • Sterk regulier aanbod (regels & routines, speel-werkomgeving, buiten & binnen bewegen)
  • Thema ontwikkeling: (stapsgewijs) plannen en (fasegewijs) uitvoeren
  • Gedeeld eigenaarschap: samen met leerlingen thema’s betekenisvol ontwerpen
  • Leerkrachtgedrag: creatief-initiatiefrijk, vertrouwen in eigen kunnen en sensitieve responsiviteit
  • Leerkrachtvaardigheden: (directe) instructie, spelbegeleiding, klassenmanagement en observeren
  • Gebruik van bronnen (methoden etc.)
  • Het onderwijsplan/kwaliteitskaart als borgingsmiddel

Doel

Aan het einde van dit traject ligt er een onderwijsplan en is er een beredeneerd aanbod samengesteld. Ook zijn de deelnemende leerkrachten in staat om spelend leren (en alles daaromheen) te organiseren en is de basis gelegd voor een verdere uitbreiding en verdieping ervan. Er is geïnventariseerd op welke punten er nog verdere advisering en professionalisering nodig is, vanuit wat er onder spelend lesgeven wordt verstaan.

Focus PO

Dit traject kan met en zonder Focus PO 1-2. Mocht je Focus PO 1-2 ook willen implementeren dan is Focus PO 1-2 gratis(met een maximum van 6 maanden).

* Dit aanbod geldt alleen voor nieuwe Focus PO gebruikers en is eenmalig per school (en niet per deelnemer).

Aanvraag

Heb je interesse of wil je dit traject aanvragen? Klik op de onderstaande knop, kies voor ‘Training/advisering Focus PO’ en vul het formulier in. Vergeet niet te vermelden dat het gaat om het traject Spelend lesgeven met Focus PO 1-2. Het schooltraject bestaat in de basis uit 4-5 dagdelen training en advisering, aangevuld met groepsbezoeken.