Referenties

Vanaf 2013 hebben ruim 1200 onderwijsprofessionals onze Masterclasses bezocht. Een paar opmerkingen over het effect van de Masterclass hebben we verzameld. We brengen je graag met oud-deelnemers in contact om persoonlijk te horen wat de Masterclass hen heeft opgeleverd.

Op Basisschool Step! zijn we Focus PO in eerste instantie gaan gebruiken als analyse-instrument voor de opbrengsten. Dankzij de VIX is het kijken naar en vergelijken van opbrengsten zinvoller en inzichtelijker. Aan de hand van de gemaakte analyses hebben we tijdens de schoolbespreking school brede acties kunnen uitzetten om ons onderwijs te verbeteren.

Ook zijn we gestart met het doelgericht werken aan de hand van de cruciale leerdoelen op de verschillende kernvakken. Hierdoor ligt de focus meer op het doelgericht leren in plaats van op het doorlopen van een methode. De leerkracht is hierbij leidend en in de regie. Het uitrollen van deze werkwijze vraagt echter wel een grote tijdsinvestering en een andere manier van kijken naar de organisatie van het onderwijsaanbod.

Martijn Dekkers
Leerkracht, Step! Almelo
Nadat onze interesse gewekt was in het instrument Focus PO, zijn we ingestapt in bovenschools implementatietraject. Aangezien het instrument voor ons geheel nieuw was, was het in het begin een zoektocht. Om toch de informatie goed over te brengen naar ons team, hebben wij als managementteam van de Windhoek besloten voor een ‘begeleide in oefening’. Dit traject zijn we in schooljaar 2021 begonnen. Jeroen Mulder van HELDER Onderwijsadvies was onze begeleider in deze.
De start van dit implementatietraject vond plaats in de Corona periode. Dus niet fysiek maar een online bijeenkomst. We waren ons terdege van bewust dat een juiste start van dit traject heel belangrijk zou zijn. Jeroen heeft ons team in drie sessies geweldig meegenomen in de start van dit proces. De why, how en what werden middels praktische voorbeelden duidelijk gemaakt. De collega’s hebben in de vervolg sessies een steeds beter beeld gekregen hoe dit instrument bijdraagt aan de ontwikkeling van de school en dus in het bijzonder van onze leerlingen. Er was tussen Jeroen en ons MT een prima contact. De bereidheid en uitvoering van de inpasbaarheid op onze school heeft gemaakt dat het instrument op dit moment een onderdeel is geworden welke prima past binnen de visie van de school.
Jan Willem en Edward
obs De Windhoek Almelo
Op de KlimOp in Purmerend zijn we gestart met Focus PO. Voorafgaand aan de teamtraining is er door de trainer samen met de directie en intern begeleiders, een programma samengesteld op basis van de behoeften van de school. Hierdoor ontstond er maatwerk afgestemd op de school en sloot de inhoud van de studiedagen meteen goed aan bij de praktijk van de leerkrachten. Tijdens deze studiedagen zijn we gelijk aan de slag gegaan met de schooleigen data. Het was ontzettend fijn dat de trainer zelf ervaring heeft in het primair onderwijs en dus ook wist hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Omdat we ervoor hebben gekozen om de onderbouwgroepen met alle functionaliteiten en vernieuwingen van het programma te gaan laten werken was er een behoefte aan intensievere begeleiding. Ook dit was geen enkel probleem en deze afspraken waren binnen no time georganiseerd. Deze flexibiliteit kwam ook naar voren toen we als MT de behoefte hadden om middels Focus PO meer grip en inzicht te krijgen in de data. Na een zeer zinvolle bijeenkomst waren wij gevoed met kennis en fijne praktische tools om op onze school de volgende stappen te gaan zetten.

Wij hebben het als zeer prettig ervaren dat de lijntjes altijd kort zijn, dat er echt op schoolniveau wordt meegedacht en het niet blijft bij mondelinge informatie maar er ook zeer helpende documenten meegegeven worden waardoor je echt meteen lekker aan de slag kunt!

Marjolijne Mulders
Directeur, Klimop Purmerend

Focus PO laat ons nadenken over het evenwicht tussen aanbod en opbrengsten, én over hoe we daar willen komen. Door het gebruik van Focus PO en de cruciale leerdoelen krijgen onderwerpen als EDI, differentiatie en klassenmanagement weer een gezamenlijke taal en routine. Het maakt ons onderwijs beter!

Mariëtte Zeillemaker
Goede Herderschool

Sinds we net Focus PO werken hebben de resultaten meer betekenis gekregen. Het is een stuk duidelijker wat er nodig is in de groep en voor wie. Ook heeft de schoolbespreking meer structuur en inhoud gekregen en voelt het echt alsof we samen verantwoordelijk zijn voor de school.

Inge Bos
CBS Onze wereld

Focus PO is een echte gamechanger.

Birte van Toledo
Jenaplan de Carrousel

Zicht op ontwikkeling? Focus PO! Werken met Focus PO is werken aan kwaliteit.

Ronald van Leeuwen
Professor Casimirschool

Sinds wij met Focus PO werken hebben onze besprekingen op school-, groeps- en leerlingniveau meer structuur en inhoud gekregen.

Inge Paul
Prinses Julianaschool

De uitgangspunten van Focus PO ‘dwingen’ leerkrachten in hun kracht te gaan staan. De overzichten bieden handvatten om leerlingen met dezelfde talenten zich te laten ontwikkelen zodat ze gelijke kansen hebben.

Leonie Nijenhuis
Basisschool Mochyschool

Als startende kwaliteitsondersteuner heb ik eindelijk de overzichten die ik nodig heb uit alle databrij die de verschillende volgsystemen leveren.

Anke Liefrink
Basisschool de Klepper