Nieuw in Focus PO: Curvemodel

Wat is het curvemodel?

Het curvemodel helpt je om eind groep 8 het door jou gewenste percentage leerlingen op de referentieniveaus 1S/2F te krijgen. Dit percentage is in Focus PO rechtstreeks gekoppeld aan de keuze voor de schoolambities. De schoolambities, het curvemodel en de registratie van de cruciale leerdoelen zijn de drie middelen die je nodig hebt om te sturen op de referentieniveaus.

Welk probleem lost het op?

Uit de resultaten van methodeoverstijgende toetsen in de hogere leerjaren blijkt of leerlingen al dan niet aan het referentieniveau 1S/2F hebben voldaan. Als je bijvoorbeeld medio leerjaar 7 bent, wat is dan het aantal leerlingen dat aan dat niveau moet voldoen wil je gaan uitkomen op het door jou gewenste percentage dat bij de eindtoets basisonderwijs aan diezelfde referentieniveaus voldoet? Dat weet je pas als je het curvemodel gebruikt. Deze boogvormige lijn geeft in procenten aan hoeveel leerlingen volgens de methodeoverstijgende toetsen op de verschillende meetmomenten aan de referentieniveaus 1S/2F moet voldoen. 

Hoe werk je ermee?

Ligt in een groep het percentage leerlingen die volgens de methodeoverstijgende toets aan de referentieniveaus 1S/2F voldoen boven de lijn, dan ga je de ambitie waarschijnlijk bereiken. Je gaat dan door met wat je deed. Omgekeerd geldt dat als het percentage onder de lijn ligt, er een kans is dat je de ambitie niet gaat bereiken. Een interventie is dan noodzakelijk. De hoogte en vorm van de lijn is gekoppeld aan de ingestelde schoolambities en is afhankelijk van het vak: rekenen, lezen of taalverzorging.  

Leerjaar 8 voor rekenen. Ambitie E8 = 77%. De behaalde percentages (bolletjes) in dit leerjaar liggen onder de percentagelijn. De kans is hierdoor groot dat ambitie niet behaald gaat worden.