Bescherming persoonsgegevens

Focus Onderwijs bv is als eigenaar van Focus PO toegetreden tot het privacyconvenant onderwijs (versie 2.0.). Dit convenant regelt de wijze waarop aanbieders van digitale onderwijsmiddelen en scholen omgaan met persoonsgegevens. De basis onder dit convenant wordt onder andere gevormd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 actief is geworden.

Indien je Focus PO gebruikt is Focus Onderwijs bv de verwerker van persoonsgegevens en is de onderwijsinstelling de verwerkingsverantwoordelijke. De afspraken die beide partijen hierover maken zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst Focus PO versie 1.3. Deze overeenkomst bevat (gedetailleerde) afspraken over welke gegevens er worden verzameld, hoe ze beveiligd zijn, hoe lang ze bewaard worden, etc.

Dit betekent…

Ten eerste wordt er bij de registratie voor Focus PO bekeken of een rechtsgeldig vertegenwoordiger van jouw bestuur de verwerkersovereenkomst Focus PO al heeft ondertekend. Is dat het geval, dan kun je snel met Focus PO aan de slag. Een bestuur tekent tenslotte in één keer voor al haar scholen. Is dat niet het geval, dan gaan we de ondertekening zo snel mogelijk organiseren.

Ten tweede vragen we je alert te blijven op een (on)bedoelde wijziging, vernietiging of vrijkoming van jouw school- en leerlinggegevens. Focus Onderwijs bv heeft de wettelijke plicht om samen met jou datalekken te voorkomen en de veiligheid blijvend te monitoren. Daartoe krijg je de beschikking over een logfile. Hierin worden alle acties van alle gebruikers van Focus PO opgeslagen. Je kunt de logfile elk moment inzien.

Mocht je ondanks alle maatregelen tijdens het gebruik van Focus PO een vermoeden hebben van een datalek, stuur dan een e-mail naar: helpdesk@focuspo.nl.