Privacy

Privacy

Focus Onderwijs bv is als eigenaar van Focus PO toegetreden tot het privacyconvenant onderwijs. Dit convenant regelt de wijze waarop aanbieders van digitale onderwijsmiddelen en scholen omgaan met persoonsgegevens. De basis onder dit convenant wordt onder andere gevormd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien je Focus PO gebruikt, is Focus Onderwijs bv de verwerker van persoonsgegevens en is de onderwijsinstelling de verwerkingsverantwoordelijke. De afspraken die beide partijen hierover maken zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst Focus PO 4.0. Deze overeenkomst bevat (gedetailleerde) afspraken over welke gegevens er worden verzameld, hoe ze beveiligd zijn, hoe lang ze bewaard worden, etc.

In de Privacybijsluiter van de Verwerkersovereenkomst Focus PO 4.0 is een tabel opgenomen met de Verwerkingen. De meest recente versie van deze tabel kun je hier downloaden.

Dit betekent…

Ten eerste dat er bij de registratie van een abonnement op Focus PO wordt bekeken of een rechtsgeldig vertegenwoordiger van jouw bestuur de verwerkersovereenkomst heeft ondertekend. Is dat het geval, dan kun je snel met Focus PO aan de slag. Een bestuur tekent tenslotte in één keer voor al haar scholen. Is dat niet het geval, dan gaan we de ondertekening zo snel mogelijk organiseren.

Ten tweede wordt er een beroep gedaan op jou, namelijk door alert te blijven op een (on)bedoelde wijziging, vernietiging of vrijkoming van jouw school- en leerlinggegevens. Focus Onderwijs bv heeft de plicht om samen met jou datalekken te voorkomen en de veiligheid blijvend te monitoren.

Mocht je ondanks alle maatregelen tijdens het gebruik van Focus PO een vermoeden hebben van een datalek, stuur dan een e-mail naar: info@focuspo.nl.