Een kleuter leert, gedreven door zijn nieuwsgierigheid, al spelend en handelend in allerlei situaties die voor hem betekenisvol zijn. De didactische uitdaging waar je als leerkracht elke dag voor staat is om deze natuurlijke wijze van leren te verbinden met de leerdoelen die aansluiten bij de leerstof in groep 3. Focus PO 1-2 is jouw slimme partner in het waarmaken van deze uitdaging. Weet jij welke leerdoelen zich bevinden in de zone van naaste ontwikkeling van iedere leerling in je groep?

Wat Focus PO 1-2 uniek maakt

Focus PO 1-2 is op nog een aantal punten uniek. Je kunt namelijk samen met je collega’s thema’s aanmaken, samenstellen en aanpassen (en opnieuw gebruiken). Je gebruikt hiervoor de lesactiviteiten, bronnenboeken en materialen die al voorhanden zijn. Ook bevat de software de basis- en plusdoelen die leiden naar de beheersing van de cruciale leerdoelen eind groep 2. Tot slot: Focus PO 1-2 kan eigenstandig worden gebruikt, maar het kan ook een onderdeel zijn van het grotere Focus PO. Met de grote variant worden de doorgaande leerlijnen van groep 1 tot en met groep 8 volledig geborgd en hou je goed zicht op de ontwikkeling van elke leerling in de school. In het overzicht hieronder zie je wat Focus PO 1-2 omvat en welke ondersteuning wij je kunnen bieden. 

Beredeneerd aanbod

Het gebruik van Focus PO 1-2 is een samenstelling van een beredeneerde aanbod dat uit twee onderdelen bestaat: een regulier en een thematisch aanbod. Het reguliere aanbod is er altijd en bestaat uit drie componenten: regels & routines, de speelwerkomgeving en buitenspelen & gym. Samen met je collega’s bekijk je aan welke leerdoelen al aandacht wordt besteed in het reguliere aanbod. Door dit te bespreken en te beschrijven borg je een schoolbreed kleuteraanbod. Ik kan de dagen van de week in de goede volgorde benoemen, is toch iets waar je al dagelijks aan werkt (regels & routines)?

Thematisch aanbod

Het thematische aanbod is een tijdelijke verrijking naast het doorgaande reguliere aanbod. Binnen het thematisch werken als betekenisvolle context, breng je kleuters ook bewust in de zone van naaste ontwikkeling. Focus PO 1-2 doorloopt met jou zes stappen om een thema, dat je eerder hebt samengesteld, passend te maken op jouw groep. Het eindresultaat is een themaplan op maat. Een fantastische stap in het planningsproces is dat de kleuters op basis van hun ontwikkeling binnen een subdomein (bijvoorbeeld omgaan met hoeveelheid of fonemisch bewustzijn) worden gegroepeerd op leerdoelen die liggen in hun zone van naaste ontwikkeling. Een groepje bestaat uit 4 tot 6 kleuters. Afhankelijk van je voorkeur is het ook mogelijk om met grote groepen te werken.

“Passend onderwijs aan kleuters is nog niet eerder zo grijpbaar geweest”

Groeibewust Kleuteronderwijs

Het beredeneerde aanbod in Focus PO 1-2 is een van de onderdelen van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Hiervan is sprake als een schoolteam (of bouwteam) denkt en handelt vanuit de groeimogelijkheden van kleuters. Deze groei wordt vanuit twee kanten gestimuleerd: vanuit het beredeneerde aanbod en vanuit jouw gedrag als leerkracht. Dit gedrag wordt samengevat met de woorden spelend lesgeven. De publicatie over de denk- en werkwijze verschijnt half juni 2021. Hierin worden, naast de visie ook de zes stappen van de themaplanning en de zeven fasen van het thematisch werken beschreven.

Basis- en plusdoelen

Groeibewust Kleuteronderwijs kan alleen gebeuren met behulp van helder geformuleerde basis- en plusleerdoelen voor taal, rekenen, motoriek en gedrag. Zodra een kleuter alle basisdoelen van een subdomein worden beheerst, worden de plusdoelen getoond. De doelen zijn niet opgesplitst in kleine stukjes. Deze opsplitsing past namelijk niet bij de wijze waarop kleuters zich ontwikkelen. In Focus PO 1-2 wordt er gewerkt met een beheersingsschaal: niet beheerst > zet eerste stappen > vordert gestaag > beheerst. De leerdoelen kunnen op elk moment worden geactualiseerd en wel zo dat je alleen een oordeel hoeft te geven over een selectie van leerdoelen rondom de zone van actuele ontwikkeling. Hierdoor wordt ‘eindeloos klikken’ voorkomen. Natuurlijk kun je ook in Focus PO 1-2 je observaties bij een leerling noteren.

Overzichten en rapportages

Naast het themaplan biedt Focus PO 1-2 je nog meer rapportagemogelijkheden, waaronder een leerlingrapport. Hierin wordt de groei van de leerlingen op de leerdoelen getoond. In Focus PO 1-2 komen ook overzichten beschikbaar op school- en groepsniveau waarin de ontwikkeling van alle leerlingen zichtbaar wordt. Deze overzichten worden gebruikt om het kleuteronderwijs in je school te continueren of eventueel aan te passen.

Rapport voor de groepen 1-2

In Focus PO kun je een rapport samenstellen, aanmaken, aanvullen en afdrukken voor leerlingen uit de groepen 1-2. Je maakt een format (blauwdruk) aan en kiest welke onderdelen erin moeten worden opgenomen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de opname van het rugzakje, de subdomeinen, tekstvakken etc.

Na het kiezen van een format voor een leerling, vul je de beheersing van de cruciale leerdoelen aan met je eigen observaties en bevindingen. Tenslotte kun je het rapport afdrukken en aan de ouder(s)/verzorger(s) overhandigen.

Statistisch onderzoek

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 start een uitgebreid statistisch onderzoek. Dit onderzoek maakt zichtbaar dat je met Focus PO 1-2 goed kunt meten hoe kleuters zich ontwikkelen ten opzichte van hun kalenderleeftijd of ten opzichte van alle leerlingen in hetzelfde leerjaar in Nederland. Een statistisch onderzoek is niet verplicht, maar is door Focus PO 1-2 zeker gewenst met het oog op accreditatie door de expertgroep onderwijs. Meer informatie: klik hier.

Samengevat: de 6 unieke punten van Focus PO 1-2

1.   Gebruik van heldere cruciale doelen (die aansluiten bij groep 3) in plaats van tussendoelen
2.   Bepaling van de ontwikkeling op een leerdoel met een beheersingsschaal:
eerste stappen > vordert gestaag > beheerst

3.   Zelf thema’s aanmaken, samenstellen en aanpassen (en opnieuw gebruiken)
4.   Groepering van kleuters op leerdoelen in de zone van de naaste ontwikkeling
5.   Goed zicht op ontwikkeling en aanbod op school-, groeps- en leerlingniveau
6.   Sluit aan op leerlijnen in Focus PO (3-8)

Aanvragen abonnement

Nieuwsgierig naar wat Focus PO voor jouw school kan betekenen? 
Neem contact op en vraag een (proef)abonnement aan.